Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comLokale en regionale handel / munt


Lokale en regionale handel/munt, waar mogelijk
i.s.m. Ruilhandel en Voedselvoorziening (en Milieu)

Enkele ideeën:

Een omslag in denken en handelen.

De lokale overheid, Contour de Twern, alle gesubsidieerde maatschappelijke organisaties, profit-instellingen en ondernemers worden geacht ‘de punten’ voor hun vrijwilligers in te kopen, dit in ruil voor de diensten van de vrijwilligers aan betreffende ‘werkgevers’. Daarnaast wordt aan de gemeente gevraagd ook de punten voor de werkgroepleden in te kopen, dit ik ruil voor de diensten van de vrijwilligers aan de gemeenschap.

Aan ContourdeTwern en de gemeente zal tevens worden gevraagd om vanaf 1 mei 2015 de ruimtes/panden voor alle Ruilhandelprojecten gratis ter beschikking te stellen en de nodige Klussen en BoodschappenBussen aan te willen schaffen.
Bij Contour de Twern en de gemeente wordt tevens het verzoek ingediend om vanaf 10 oktober 2014 alle werkgroepleden met een uitkering, aan te merken als vrijwilligers en hen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Met het oog op sociale hygiëne ontvangt de Vrijwilligersraad van Contour de Twern het verzoek om onderzoek te (laten) doen naar de aanwezigheid van een solide en actief vrijwilligersbeleid, bij alle instellingen en organisaties in Tilburg die vrijwilligers in dienst hebben en of de nodige VOG’s / Verklaringen Omtrent Gedrag zijn overlegd en de geëigende vrijwilligersvergoeding worden ontvangen.

We benaderen de lokale overheid, Contour de Twern, Woningbouwcoöperaties, Zorginstellingen, de Nieuwe Liefde Tilburg, Theaters Tilburg en andere culturele instellingen, Tilburg Debatstad en alle maatschappelijke organisaties met het verzoek, om hun goederen en diensten (nog meer) te betrekken van lokale en regionale bedrijven.

Mundial Productions en MVO013 worden uitgenodigd om samen met leerlingen van vakscholen ergens in een leegstaand pand (een kerk, in de Spoorzone) een Non Profit Hotel te realiseren en een samenwerking aan te gaan met Theo Smeele voor de aanschaf van nog een paar fietstaxi’s.

De Zusters van Liefde, de Fraters van Tilburg en de Beweging van Barmhartigheid worden uitgenodigd om samen met Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen en VLOT een onderzoek te starten naar de verwezenlijking van een Brug Hotel.Enkele ideeën over de munt:

Deze munt krijgt de naam de Bra(ba)nder [in plaats van (ba) komt een vlammetje]
en zal het vuur binnen de solidaire en duurzame handel
aanwakkeren en brandend houden.

We laten ons inspireren en adviseren door coöperaties en handelsnetwerken elders in het land, zoals Regiogeld Brabant en Gelre-Handelsnetwerken, en de initiatiefnemers van het plan voor de ‘Taalder’ de lokale munt voor Tilburg.

De initiatiefnemer verwacht een vruchtbare samenwerking met Contour de Twern met haar Raad van Advies van Betrokken Ondernemers en met de Partners en Leden van Midpoint Center for Social Innovation.

Een deel van de euro’s, roulerend binnen allerlei projecten kan op den duur vervangen worden door deze munt.

De Gemeente zou in de toekomst ook de subsidiegelden kunnen betalen in deze munt, zo worden belastinggelden en subsidies op een meer verantwoorde wijze besteed.

Ook in het aanwenden van subsidiegelden
ten behoeve van het verlenen van diensten en gebruik van ruimte
kan het verantwoord anders.

Zo heeft de initiatiefnemer met het oog op
een vergoeding voor ‘haar dienst’ aan de stad en de provincie,
zowel bij de Tilburgse Gemeenteraad, Contour de Twern als bij de Provincie Brabant
‘een zeer bescheidde tegemoetkoming’ aangevraagd voor de volgende onderdelen:

a. Haar, *met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2016, maandelijks de maximale vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Deze vergoeding dient als tegemoetkoming voor reiskosten en NS-Abonnement, fietsonderhoud, telefoon, internetkosten en lidmaatschap coöperatie MCSI.
* Dit ter compensatie van haar jarenlange inzet als lid van het Platform Sociale Zekerheid Tilburg en Vereniging BUS en (bestuurs)lid van Weldaad, Platform voor Activisme.
b. Het facilliteren / co-financieren van de huur van ruimte en gebruik catering van alle bijeenkomsten die zij wil organiseren ten behoeve van de voorbereiding óp en het vervolg ván 'haar zoektocht naar draagvlak’.
De locaties die zij voor ogen heeft zijn: het Participatiehuis van Vereniging BUS, MFA Zuiderkwartier en het Tussenstation.
c. Een gratis co-werkplek Midpoint Center for Social Innovation met ingang van 1 juli 2016.
d. De entreekosten voor bijeenkomsten die zij elders in het land wil bezoeken ‘ter inspiratie’ voor het burgerinitiatief.

De initiatiefnemer hecht er waarde aan, om betreffende het bovenstaande, zowel met de gemeente als Contour de Twern en de provincie, een overeenkomst op te stellen.