Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comWelkom !


Op weg
naar een Verantwoord-Anders - Georganiseerde-Weldaad,
een andere economische orde.


Geachte Bezoeker,

Welkom op de site en ik dank u op voorhand voor uw belangstelling.
Ik hoop uw geest te kunnen inspireren en uw hart te zullen raken.
Mijn naam is Loes van Zuijlen en ik ben sociaal makelaar.
Graag wens ik u deelgenoot te maken van mijn burgerinitiatief
'In Brabant doen we het Verantwoord Anders',
wat zich door de onderlinge wisselwerking van de deelprojecten
zal voegen tot een complementair systeem.

Het is de verbindende schakel
om het herstel van onze economische huishouding
op sociaal, ecologisch en financieel gebied mogelijk te maken.
Het draagt bij aan hervorming van de democratie binnen het sociale domein breed,
stimuleert de transitie naar een duurzame en solidaire economie
met integraal stedelijk voedselbeleid
en
vormt de énige juiste bedding
voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.


Het is een revolutionair idee
geboren uit wens en noodzaak, wat een belangrijke bijdrage zal leveren
aan sociale zekerheid in de breedste zin van het woord
voor alle-tonen-burgers binnen BrabantStad.
Het initiatief bevordert de e-mens-cipatie en participatie
van al haar burgers en stimuleert hun sociale veerkracht.
Daarnaast dient het als inspiratiebron voor betrokken burgers,
'de werkers in het veld', 'social innovators' en 'andere economen'.
Het vormt een tussenstation voor steden in transitie,
een bruikbare aanvulling op bestaande G1000 activiteiten,
en een aansporing voor Stadmakers en de Brabant Ambassade.
'A wake up call' voor steden die neigen naar een Experiment Basisinkomen
en voor politici en beleidsmakers die 'een duurzame samenleving' voorstaan.

Een product uit het collectief geheugen
en ik dank allen die voorwerk hebben gedaan
in de bestrijding van armoede en uitsluiting,
de strijd voor emancipatie, betere zorg en humane arbeidsvoorwaarden.
Voor de handhaving van mensenrechten,
het bevorderen van kunst en cultuureducatie,
het herstel van de aarde en de inspanningen voor een andere economie.

Het stelt iedere deelnemer (leek of professional) in de gelegenheid,
in vrijheid en op basis van vertrouwen in wederkerigheid, diensten uit te wisselen.
Het maakt 'pilot-ten' en 'eilandjeswerk' overbodig,
nodigt uit de maskers af leggen en de ketens te breken,
trouw te kunnen zijn aan beroep of roeping
en verandert 'het moeten werken' in 'het in vrijheid verrichten van arbeid'.
Zodat ouderen weer met respect worden behandeld,
vrouwen niet meer afhankelijk zijn van mannen,
werknemers geen bezit meer zijn van werkgevers
en kinderen zorgeloos opgroeien tot waardige wereldburgers.

Het sterkt ons geloof, een cultuur omslag mogelijk te kunnen maken
op sociaal, ecologisch en financieel gebied.
Dit voedt de intentie het algemene belang boven het persoonlijke belang
te willen stellen en zorgt voor de toename van
het psychologische, fysieke en emotionele welzijn van ieder individu.


Het bevordert de reeds bestaande samenwerking en stimuleert de introductie
van nieuwe bruikbare alternatieven.
Begrepen vanuit holistisch perspectief is het de sleutel én het voertuig
om samen met mensen van goede wil,
uit al wat er is aan kennis en kunde, het beste bijeen te brengen
voor de realisatie van een andere orde met waarden gelijk aan belangen.

Het is doel en middel tegelijk.
Het brengt geestverwanten samen, verbindt verwante initiatieven,
en leidt ons terug naar de oorspronkelijke betekenis van arbeid en beloning.
Het herinnert aan het dieper wéten dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,
dienstbaar willen zijn in het besef, dat we zowel individueel als gezamenlijk,
afhankelijk én verantwoordelijk zijn voor het algehele welzijn van elkaar
en de zorg voor de aarde.
Bovendien maakt deze werkwijze dat 'we recht doen' aan de burger en professional
en (subsidie)gelden solidair en duurzaam aan kunnen wenden.


Het toont dat haar werking loont.
Wat goed is voor één buurt is goed voor alle buurten, wat goed is voor één wijk is goed
voor alle wijken en wat goed is voor één stad is goed
voor alle steden in elke regio van iedere provincie.
Er is een overvloed aan man- en vrouwkracht
met 'n enorme schat aan kennis en ervaring
bij bestaande organisaties binnen de diverse velden,
legio activiteiten die gedeeld kunnen worden
en genoeg (leegstaande) panden waar we activiteiten in onder kunnen brengen.

Ik pak de draad op, waar anderen die lieten liggen.
Door zichtbaar te maken 'wat er al is'
en een co-creatie aan te gaan met bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven.

Mijn vertrekpunt en basis is Weldaad, Tilburgs Platform voor Activisme.
Zie op georganiseerde-weldaad.nl haar visie en algemene doelen.


Het initiatief kent
de Deelprojecten
(zie hiervoor het verticale menu):

de Sociale Raad Tilburg Breed,
'n Burgerraad en 'n Fonds op naam,
Ruilhandel met Waardering voor Vrijwillige Inzet,
Lokale en Regionale Voedselvoorziening,Lokale en Regionale Handel en Munt,
Kunst en Cultuur, de Ronde Tafelhuizen
en de Werkgroep Andere Economie.

Kinderen, Jongeren, Vrouwen, Mannen, Ouderen, Nieuwkomers en Vluchtelingen
zijn de Doelgroepen

(zie in het horizontale menu).
Voor de opstart in Tilburg / Brabant Stad ben ik op zoek naar adviseurs
voor het hele initiatief,
naar kartrekkers voor de Deelprojecten en ambassadeurs voor de Doelgroepen.
Deze zoektocht naar draagvlak
zal z'n weerslag vinden in de bijeenkomsten die ik voor dit najaar heb gepland,
ondersteund door Humanisten, Dragers van het Maatschappelijk Debat,
Groen Denkers en Groen Doeners
en begeleid door deskundigen van Brabant in Dialoog.
Informatie hierover is later te vinden op Nieuws en Stappen.

Alle communicatie over 'dit ondernemen' verloopt van hart tot hart:
uitsluitend via persoonlijk, telefonisch of e-mail contact.

Met de keuze voor al 'mijn actie'
vaar ik op mijn intuïtie, volg ik mijn hart en vier ik mijn passie
en hoop ik voor mezelf en anderen een (met euro's en punten) betaalde baan te creëren.
Niet al te bescheiden meen ik hiermee ook in aanmerking te kunnen komen
voor nominatie van de Grote Lokale en Regionale Bemoeialprijs 2017.

We mogen niet langer wegkijken, volg mij in 'deze keuze' en committeer u !!!
want bruikbare alternatieven sociale zekerheid breed, hoe indrukwekkend ook,
kunnen niet 'ademen' binnen ons huidige economische systeem.


Mocht u na het lezen van deze site een reactie willen geven,
laat het mij weten via het contactformulier.